مشتریان ما

1387

شرکت پروتئینی لاکه شرکت مهراس گیل پاک شرکت پگاه گیلان دامداران
بستنی کاله شرکت فرامان دانشگاه پردیس بندر عباس دانشگاه گیلان واحد های تربیت بدنی - علوم پایه
بستنی بهرام سردخانه های متحرک و ثابت شرکت خلخال دشت اهواز کشتارگاه دام و طیور سراوان سردخانه دانشگاه آزاد واحد رشت
سردخانه دانشگاه پرستاری لنگرود سلف سرویس مرکزی داشگاه آزاد واحد لاهیجان دانشکده احرار کشتارگاه مرغ کیسم
بیمارستان آریا