خدمات پس از فروش

1088


 

کلیه سیستمهای برودتی که توسط شرکت نیک فرد خزر (صنایع برودتی فرد) نصب می گردد دارای دوره های گارانتی بوده و در طول مدت گارانتی چنانچه اشکالی برای دستگاه بوجود آید مورد خدمات قرار خواهد گرفت .

مدت گارانتی و خدمات پس از فروش و نصب دستگاهها 3 الی 9 ماه می باشد

 

دستگاههای نصب شده و قطعات متعلقه دستگاهها چه  ایرانی و چه خارجی مورد گارانتی می باشد .